Eigen website dorpsraad Lisserbroek

Screenshot van de nieuwe website
Foto:

De dorpsraad Lisserbroek heeft sinds 29 september een eigen website. De url is http://www.dorpsraadlisserbroek.nl

De Dorpsraad Lisserbroek is een onmisbare schakel tussen gemeente, inwoners en partners die zich inzetten voor het bevorderen van de leefbaarheid in Lisserbroek. De Dorpsraad Lisserbroek behartigt het algemeen belang van het dorp én van de gemeenschap.

De Dorpsraad Lisserbroek participeert graag mee bij deze belangrijke en ingrijpende zaken die een effect hebben op de leefbaarheid in het dorp.

Missie en visie
Een zo breed mogelijk draagvlak verkrijgen onder de bewoners voor het realiseren van de visie. Alle huidige maar ook toekomstige inwoners van Lisserbroek zijn betrokken bij het dorp en de ontwikkeling daarvan.

Uitgangspunten

De Dorpsraad wil dit bereiken door als intermediair op te treden tussen gemeente, inwoners en partners die zich inzetten voor het bevorderen van de leefbaarheid in Lisserbroek. En verder door:

  • ingrijpende externe ontwikkelingen in en om het dorp op de voet te volgen;
  • inwoners te betrekken bij het maken van plannen en het bedenken van ideeën;
  • deel te nemen in projecten die een relatie hebben met Lisserbroek;
  • namens de inwoners inspraak te verzorgen bij plannen van de gemeente voor nieuw beleid en/of uitvoering daarvan;
  • relevante vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeente en andere organisaties bij te wonen, en
  • inbreng in de plannen van de gemeente voor het beheer van de openbare ruimte te verzorgen.

Reacties