Brandweerkazerne blijft op zijn plek

De huidige kazerne die dus blijft
Foto: brw Badhoevedorp

De brandweerkazerne in Badhoevedorp gaat niet verhuizen. Volgens het masterplan Badhoevedorp uit 2008 zou op de plek waar de brandweer gevestigd is woningen komen.

De Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente hebben onderzoek gedaan naar alternatieve locaties voor de brandweerkazerne.

Ongunstig effect op uitruktijd

Daaruit kwamen de Keplerstraat en de Kruising Schipholweg met de aan te leggen Amsterdamse Laan naar voren als mogelijke alternatieven. Nader onderzoek naar deze alternatieve locaties wijst echter uit dat verplaatsing een ongunstig effect heeft op de wettelijke normen voor dekking, uitruktijd en uitrukgebied. Daarom heeft het gemeentebestuur, op advies van de Veiligheidsregio Kennemerland besloten de kazerne op de huidige locatie te behouden.

Inpassing wordt onderzocht

Hoe de kazerne ingepast gaat worden in het centrumgebied wordt besproken met de begeleidingsgroep centrum. Zij worden hierbij betrokken door middel van ontwerpsessies voor het schetsontwerp centrumgebied. Tijdens 4-jaarlijkse dorps brede bijeenkomsten worden alle inwoners van Badhoevedorp geïnformeerd over de totale stand van zaken rondom de gebiedsontwikkeling.(Bron: gemeente Haarlemmermeer)

Reacties